วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  3 วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต    และเป็นแสดง โอวาทปฎิโมกข์    แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก     พระเวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห์

ใจความสำคัญของ โอวาทปาฏิโมกข์ ”
                                1)            สพฺพปาปสฺส  อกรณํ          (การไม่กระทำบาปทั้งปวง)
                                2)            กุสลสฺสูปสมฺปทา (การยังกุศลให้ถึงพร้อม)
                                3)            สจิตฺตปริโยทปนํ                  (การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว)

 


วันวิสาขบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  6

                       

                ประสูติ                                                 ตรัสรู้                                                      ปรินิพพาน

วันอัฏฐมีบูชา                                                                                                                                                                                       ตรงกับวันวันแรม  8  ค่ำ เดือนวิสาขะ  (เดือน 6)เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว  8  วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์  มี พระมหากัสสปเถระ   เป็นประธาน และประชาชน  ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ     มกุฏพันธนเจดี แห่งกรุงกุสินารา 

วันอาสาฬหบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15   เดือน  8 วันที่พระพุทธองค์  ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่เหล่าเบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

                เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา
               
1.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
                2. 
พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
                3. 
เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก
                4. 
เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

                 หลักปฏิบัติทางสายกลาง เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่
                               
1.  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
                                2.  สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
                                3.  สัมมาวาจา เจรจาชอบ
                                4.  สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ
                                5.  สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ
                                6.  สัมมาวายามะ พยายามชอบ
                                7.  สัมมาสติ ระลึกชอบ
                                8.  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ
 


วันเข้าพรรษา

                ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8  (ปีที่มีเดือน 8  สองหน เลื่อนเป็นเดือน  8  หลัง)

เข้าพรรษา     แปลว่า  พักฝน "  คือ  พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ     วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
                1)  ถวายเทียนจำนำพรรษา
                2)  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
                3)  ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล
                4)  อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

วันออกพรรษา

ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา คำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ  ยอมให้
คือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

                กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
               
1)  ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
                2) 
ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
                3) 
ร่วมกุศลธรรม ตักบาตรเทโว
               
(4  จัดให้มีนิทรรศการ การบรรยายธรรม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

 

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  3 วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต    และเป็นแสดง โอวาทปฎิโมกข์    แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก     พระเวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห์

ใจความสำคัญของ โอวาทปาฏิโมกข์ ”
                                1)            สพฺพปาปสฺส  อกรณํ          (การไม่กระทำบาปทั้งปวง)
                                2)            กุสลสฺสูปสมฺปทา (การยังกุศลให้ถึงพร้อม)
                                3)            สจิตฺตปริโยทปนํ                  (การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว)

 


วันวิสาขบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  6

                       

                ประสูติ                                                 ตรัสรู้                                                      ปรินิพพาน

 วันอัฏฐมีบูชา                                                                                                                                                                                        ตรงกับวันวันแรม  8  ค่ำ เดือนวิสาขะ  (เดือน 6)เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว  8  วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์  มี พระมหากัสสปเถระ   เป็นประธาน และประชาชน  ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ     มกุฏพันธนเจดี แห่งกรุงกุสินารา


 

วันอาสาฬหบูชา

                ตรงกับวันขึ้น  15   เดือน  8 วันที่พระพุทธองค์  ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่เหล่าเบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม
                เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา
               
  -พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
 -                
พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
 -               
เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก
-            
เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
                 หลักปฏิบัติทางสายกลาง เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่
                               
1.  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
                                2.  สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
                                3.  สัมมาวาจา เจรจาชอบ
                                4.  สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ
                                5.  สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ
                                6.  สัมมาวายามะ พยายามชอบ
                                7.  สัมมาสติ ระลึกชอบ
                                8.  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ
 


วันเข้าพรรษา
                ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8  (ปีที่มีเดือน 8  สองหน เลื่อนเป็นเดือน  8  หลัง)
เข้าพรรษา     แปลว่า  พักฝน "  คือ  พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ     วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
                1)  ถวายเทียนจำนำพรรษา
                2)  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
                3)  ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล
                4)  อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
วันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา คำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ  ยอมให้
คือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
                กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
              - 
ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ   
            - ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  -             
ร่วมกุศลธรรม ตักบาตรเทโว
 -               
  จัดให้มีนิทรรศการ การบรรยายธรรม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
 
 
 
 

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
          ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  3 วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต    และเป็นแสดง โอวาทปฎิโมกข์  ”  แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก   ณ  พระเวฬุวันวิหาร  กรุงราชคฤห์
ใจความสำคัญของ โอวาทปาฏิโมกข์ ”
                   1)       สพฺพปาปสฺส  อกรณํ       (การไม่กระทำบาปทั้งปวง)
                   2)       กุสลสฺสูปสมฺปทา (การยังกุศลให้ถึงพร้อม)
                   3)       สจิตฺตปริโยทปนํ           (การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว)

10728640291250_b
วันวิสาขบูชา
          ตรงกับวันขึ้น  15  เดือน  6
visakhabucha1       visakhabucha       visakhabucha2
          ประสูติ                              ตรัสรู้                                ปรินิพพาน
วันอัฏฐมีบูชา                                                                                                              ตรงกับวันวันแรม  8  ค่ำ เดือนวิสาขะ  (เดือน 6)เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว  วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์  มี พระมหากัสสปเถระ   เป็นประธาน และประชาชน  ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ   ณ  มกุฏพันธนเจดี แห่งกรุงกุสินารา

arthamee

วันอาสาฬหบูชา
          ตรงกับวันขึ้น  15   เดือน  8 วันที่พระพุทธองค์  ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่เหล่าเบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม
          เหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา
         
1.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
          2. 
พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
          3. 
เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก
          4. 
เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
           หลักปฏิบัติทางสายกลาง เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่
                  
1.  สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
                   2.  สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
                   3.  สัมมาวาจา เจรจาชอบ
                   4.  สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ
                   5.  สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ
                   6.  สัมมาวายามะ พยายามชอบ
                   7.  สัมมาสติ ระลึกชอบ
                   8.  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ
 
vientien1
วันเข้าพรรษา
          ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8  (ปีที่มีเดือน สองหน เลื่อนเป็นเดือน  หลัง)
เข้าพรรษา     แปลว่า  พักฝน "  คือ  พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ   ณ  วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3  เดือน ในฤดูฝน
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
          1)  ถวายเทียนจำนำพรรษา
          2)  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
          3)  ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล
          4)  อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
วันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา คำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต ”  หรือ  ยอมให้ ”
คือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

          กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
         
1) ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
          2) 
ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
          3) 
ร่วมกุศลธรรม ตักบาตรเทโว
          4) 
ประดับธงธรรมจักร
          5) 
จัดให้มีนิทรรศการ การบรรยายธรรม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป